گواهینامه ها

گواهینامه نمایندگی شرکت دانجین

گواهینامه نمایندگی شرکت دانجین

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

گواهینامه مالیات بر ارزش افزوده

گواهینامه امنیت

گواهینامه امنیت

رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

گواهینامه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهینامه عضویت در سازمان نظام صنفی رایانه ای

گواهینامه تایید فنی نرم افزار واک

گواهینامه تایید فنی نرم افزار واک

گواهینامه سازگاری فکس سرور بانی کام با اتوماسیون اداری شرکت گام الکترونیک

گواهینامه سازگاری فکس سرور بانی کام با اتوماسیون اداری شرکت گام الکترونیک

گواهینامه سازگاری فکس سرور بانی‌کام با نرم افزار اتوماسیون سیما

گواهینامه سازگاری فکس سرور بانی‌کام با نرم افزار اتوماسیون سیما

گواهینامه سازگاری فکس سرور بانی‌کام با اتوماسیون اداری برید

گواهینامه سازگاری فکس سرور بانی‌کام با اتوماسیون اداری برید

رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک

رتبه بندی شورای عالی انفورماتیک